Politika zaštite osobnih podataka – Intrabilis

 

Intrabilis d.o.o., Lovćenske stube 2, Zagreb, (u daljnjem tekstu: Intrabilis) pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti (u daljnjem tekstu: zaštita privatnosti) svojih klijenata, potencijalnih klijenata, dobavljača i svojih djelatnika (u daljnjem tekstu: Korisnici) u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679) (u daljnjem tekstu: Uredba), važećim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima, te u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima Uredbe.

  • Područje primjene
  • Načela obrade osobnih podataka
  • Prava klijenata (ispravak, brisanje, prigovor, pristup, ograničenje obrade, prenosivost)

Područje primjene

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke klijenata koje Intrabilis prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno (dalje u tekstu: podatak ili osobni podatak). Obrada podataka jest bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke.

Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak jest podatak koji je izmijenjen na način da se ne može povezati s određenom fizičkom osobom ili se ne može povezati bez nerazmjernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra osobnim podatkom.

Intrabilis je voditelj obrade u odnosu na osobne podatke svojih klijenata u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Načela obrade osobnih podataka

Želimo biti pouzdan partner klijentima u zaštiti njihove privatnosti i opravdati povjerenje koje su nam ukazali. Također želimo biti potpuno transparentni i jasni u pogledu obrade osobnih podataka klijenata. To je, među ostalim, i svrha ove politike, a osobito kroz aktivnu ulogu klijenata u upravljanju podatcima. Klijenti nam se uvijek mogu obratiti sa zahtjevom za izmjenu osobnih podataka koji se na njih odnose ili s očitovanjem volje o tome u koje svrhe žele, odnosno ne žele da se njihovi podatci obrađuju.

Pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa zakonom, ali usto uvijek nastojimo primjenjivati više standarde i najbolju europsku praksu.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole klijenta.

Uvijek upotrebljavamo samo one podatke klijenata koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe, a ne i više podataka od toga.

Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima klijenata imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i drugi zaposlenici).

Podatke klijenata pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podatci se trajno brišu ili čine anonimnima.

Kako bismo klijentima i posjetiteljima www.intrabilis.hr pružili što bolje funkcionalnosti i što interesantniji sadržaj kad posjećuju naše internetske stranice upotrebljavamo kolačiće i/ili druge uobičajene tehnike koje prikupljaju određene podatke klijenata (npr. IP adresa s koje se pristupa internetskoj stranici, vrijeme spajanja itd.). Detaljne informacije o kolačićima koje upotrebljava pojedina internetska stranica klijent dobiva odmah pri prvom posjetu internetskoj stranici. Na temelju tih informacija klijent pri posjetu internetskoj stranici daje ili uskraćuje svoju privolu za upotrebu kolačića. Postavke kolačića uvijek se mogu podesiti u internetskom pregledniku. Informacije o klijentima dobivene kolačićima povezivat ćemo s drugim podatcima o klijentima radi boljeg upoznavanja klijenata, samo na temelju privole.

Upotrebljavamo razne tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka klijenata od neovlaštenog uvida osoba unutar i izvan Intrabilis d.o.o., izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka u skladu s europskom praksom. Ove mjere, među ostalim, uključuju sljedeće:

– sklapanje ugovora o zaštiti osobnih podataka klijenata sa svim tzv. podizvođačima;

– implementaciju svih mjera zaštite na sustavima na kojima se nalaze podatci klijenata;

– provođenje redovitih kontrola sigurnosnih mjera i mjera zaštite osobnih podataka;

– stalnu edukaciju djelatnika;

Prava klijenata

(ispravak, brisanje, prigovor, pristup, ograničenje obrade, prenosivost)

Uz aktivnu ulogu klijenata u vezi s upravljanjem privolama, tj. pravom klijenta da u svakom trenutku da i povuče privolu, klijent ima i sljedeće aktivne uloge, sve u skladu sa važećim propisima:

pravo na prigovor: klijent ima pravo u svakom trenutku zatražiti prestanak primanja eventualnih promidžbenih obavijesti o uslugama Intrabilis d.o.o.
pravo na pristup: klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podatci klijent te, ako se takvi osobni podatci obrađuju, pristup tim podatcima i informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podatci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava klijenata, postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila, te o informacijama o logici obrade, važnosti i predviđenim posljedicama obrade, zaštitnim mjerama ako se podatci prenose u tzv. treće zemlje.
pravo na brisanje: klijent ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja i pod uvjetima navedenima u važećim propisima o zaštiti podataka.
pravo na ispravak: klijent ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na klijenta.

Svoja prava klijent može ostvariti obraćanjem, odnosno podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva direktno na:

mail@intrabilis.hr

Intrabilis d.o.o.

Lovćenske stube 2, 10000 Zagreb